རྒྱལ་སྤྱི།
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :-->སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > རྒྱལ་སྤྱི།


རྒྱལ་སྤྱི།
༄༅༎ སི་རི་ཡཱའི་དམག་ཕྱོགས་ཀྱིས་དབྱི་སི་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་ཐལ་སྤྱོད་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཏི་ལཱ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆེས་མཇུག་མཐའི་སྦས་སྐོང་བྱེད་ས་ཕྱིར་འཕྲོག་ལེན་བྱས།  2018/8/2 17:42:35
༄༅།། ཨ་མེ་རི་ཁའི་ཀྲིག་ཀྲང་མང་བོས་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་མེ་རི་ཁའི་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་དང་དངུལ་གཏོང་མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བཏང་། 2018/7/23
༄༅།། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ལྷོ་མའི་ཚགས་པར་སྟེང་མཚན་བཀོད་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ། 2018/7/23
༄༅།། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨ་རབ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོ་དཔོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚགས་པར་སྟེང་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ། 2018/7/19 17:35:05
༄༅།། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མངག་ཕོ་ཉས་ཕྱོགས་སོ་སོས་ལི་པུ་ཡཱ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བཏང་། 2018/7/18 15:38:32
༄༅།། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་འགོ་བར་མཇལ་འཕྲད་གནང་། 2018/7/17 16:22:09
༄༅།། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ལེན་ཀྲན་འཁོར་དང་བཅས་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་། 2018/7/16 16:30:51
༄༅།། ལིས་ཁི་ཆང་སོ་ཧྥེ་ཡ་རིག་གནས་ཁང་ཕོ་བྲང་དུ་བསྡུས་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་ཡོ་རོབ་གླིང་དབུས་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་པའི་གྲོས་མོལ་ཐེངས་བདུན་པར་ཞུགས། 2018/7/10 10:41:41
ཤོག་ངོས་དང་པོ། ཤོག་ངོས་གོང་མ། 1 2 3 4 5 6 ཤོག་ངོས་རྗེས་མ། མཇུག་མཐའི་ཤོག་གྲངས། 728ཟིན་ཐོ་དོན་ཚན།། 8ཟིན་ཐོ/ཤོག་གྲངས་རེར།

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།