གསར་འགྱུར་ཟིན་ཐོ།
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :-->སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > གསར་འགྱུར་ཟིན་ཐོ།


གསར་འགྱུར་ཟིན་ཐོ།
པདྨ་རྫོང་གི་བཙུན་མའི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཚིགས་སུ་གཞོན་ནུའི་ཁྱིམ་ལ་སྒོ་བྱང་འགེལ་བ་དང་དཀའ་ཁག་བཙུན་མར་འཚམས་འདྲིའི་བྱེད་སྒོའི་ཤིས་ཚིག 2018/4/24
ཤོག་ངོས་དང་པོ། ཤོག་ངོས་གོང་མ། 1 ཤོག་ངོས་རྗེས་མ། མཇུག་མཐའི་ཤོག་གྲངས། 1ཟིན་ཐོ་དོན་ཚན།། 8ཟིན་ཐོ/ཤོག་གྲངས་རེར།

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།