ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :> འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གསུང་བཤད།
༄༅།། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་གསུམ་པའི་བྱ་བ་བཀོད་སྒྲིག་དོན་འཁྱོལ་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་གི་གཏམ་བཤད།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/7/16 16:51:59

རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་གསུམ་པའི་བྱ་བ་བཀོད་སྒྲིག་དོན་འཁྱོལ་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་གི་གཏམ་བཤད།

 
 
· ལིག་ཀྲིན་དབུས། 2018/5/11
· རྒྱལ་འབུམ་འཁྲུངས། 2018/5/11
· ལྷ་ཆེན་ཚེ་རིང་། 2018/5/11
· ཀརྨ་སྐྱིད། 2018/5/11
· ལུའོ་ཧུང་ལིན། 2018/5/11
· ལི་ཧྥུའུ་ཉེན། 2018/5/11
· 000 2019/11/28 14:58:49

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།