ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > པདྨ
༄༅།།མཉམ་འབྲེལ་ཏང་གི་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ཁང་གིས་མཚོ་སྔོན་དང་སི་ཁྲོན་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་འབྲེལ་འདྲིས་རྣམ་པ་གསར་བ་བཏོད་པ།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/7/10

༄༅།།མཉམ་འབྲེལ་ཏང་གི་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་

མཚོ་སྔོན་དང་སི་ཁྲོན་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་འབྲེལ་འདྲིས་རྣམ་པ་གསར་བ་བཏོད་པ།  

 

 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ 2019/3/17
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོག 2018/9/3
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ལིག་ཀྲིན་དབུས། 2018/5/11
· རྒྱལ་འབུམ་འཁྲུངས། 2018/5/11
· ལྷ་ཆེན་ཚེ་རིང་། 2018/5/11
· ཀརྨ་སྐྱིད། 2018/5/11

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།