ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :> ཏང་གི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས།
༄༅།།འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་དང་ཆོས་ལུགས་སྡེ་ཁག་གིས་འཚམས་འདྲིའི་བྱ་འགུལ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་བ།
འབྱུང་ཁུངས།: 2014/1/24 10:41:12

༄༅།།འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་དང་ཆོས་ལུགས་སྡེ་ཁག་གིས་འཚམས་འདྲིའི་བྱ་འགུལ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་བ།

  ཉེ་ཆར།  རྫོང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་སྡེ་ཁག་གིས་རྫོང་ཆོས་ལུགས་ཅུས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་གནས་འབྲེལ་ལྕགས་རི་ཐང་ཞང་དུ་སོང་ནས་འཚམས་འདྲི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་ཞིང་།  བསྡོམས་པས་དཀའ་ཁག་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང 10ལ་འཚམས་འདྲི་བྱས་པ་མ་ཟད།  ཁྱིམ་ཚང་རེར་འཚམས་འདྲིའི་སྒོར 500རེ་དང་ཟ་སྣུམ།  ཕྱེ་སོགས་འཚོ་བའི་དངོས་རྫས་བྱིན་ནས།  དཀའ་ཁག་མང་ཚོགས་ལ་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཐུགས་ཁུར་དང་དྲོལ་ཁོལ་བསྐྱལ་བ་རེད།

 ཡིག་སྒྱུར་བ། ཆོས་ལོ།

 
 
· ལིག་ཀྲིན་དབུས། 2018/5/11
· རྒྱལ་འབུམ་འཁྲུངས། 2018/5/11
· ལྷ་ཆེན་ཚེ་རིང་། 2018/5/11
· ཀརྨ་སྐྱིད། 2018/5/11
· ལུའོ་ཧུང་ལིན། 2018/5/11
· ལི་ཧྥུའུ་ཉེན། 2018/5/11
· 000 2019/11/28 14:58:49

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།