ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :> མགོ་ཁྲིད་རབ་གསལ། > དམངས་ཆེན།
ཨ་འཛི་བསུ་ཐར།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/5/11

 ཨ་འཛི་བསུ་ཐར།  

 

ཨ་འཛི་བསུ་ཐར།    ཕོ།   བོད་རིགས།    1962ལོའི་ཟླ11བར་མཚོ་སྔོན་པདྨ་རྫོང་དུ་སྐྱེས།

སློབ་གཉེར་བརྒྱུད་རིམ།   སློབ་ཆེན་ཆེད་སྦྱོང་ཡིན།

ལོ་རྒྱུས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།

1984ལོའི་ཟླ6པར་ཏང་ནང་ལ་ཞུགས།   1977ལོའི་ཟླ12པར་ལས་ཞུགས་བྱས།

1977ལོའི་ཟླ12ནས1982ལོའི་ཟླ10བའི་བར་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་པདྨ་རྫོང་ཨུའི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འཕྲིན་གཏོང་མཁན་ཡིན། 

1982ལོའི་ཟླ10ནས1994ལོའི་ཟླ4བའི་བར་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་ལག་རོགས་པ་ཡིན། (1985ལོའི་ཟླ9ནས1986ལོའི་ཟླ7

པའི་རིང་ལ་ནུབ་བྱང་སྲིད་ཁྲིམས་སློབ་གླིང་མཚོ་སྔོན་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཆེད་ལས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱས) 

1994ལོའི་ཟླ4ནས1994ལོའི་ཟླ12པའི་བར་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་ཁོ་ཡོན་གཞོན་པ་ཡིན། 

1994ལོའི་ཟླ12ནས2002ལོའི་ཟླ4བའི་བར་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། 

2002ལོའི་ཟླ4ནས2006ལོའི་ཟླ9བའི་བར་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། (ཁོ་རྒན་པའི་རིམ་པ་ཡིན)

(2002ལོའི་ཟླ8ནས2005ལོའི་ཟླ6པའི་རིང་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་འཕྲིན་བརྒྱུད་སློབ་གླིང་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་ཆེད་ལས་ཆེད་

སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་ནས་སློབ་གཉེར་བྱས)

(2003ལོའི་ཟླ4ནས2003ལོའི་ཟླ7པའི་རིང་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་ཨུའི་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་གཞོན་དར་འཛིན་གྲྭ་ནས་སློབ་གཉེར་བྱས)

2006ལོའི་ཟླ9ནས2016ལོའི་ཟླ9པའི་བར་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་གྱི་འགན་བཞེས། 

2016ལོའི་ཟླ9ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་པདྨ་རྫོང་དམངས་ཆེན་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས་ཡོད། 

 

 
 
· ལིག་ཀྲིན་དབུས། 2018/5/11
· རྒྱལ་འབུམ་འཁྲུངས། 2018/5/11
· ལྷ་ཆེན་ཚེ་རིང་། 2018/5/11
· ཀརྨ་སྐྱིད། 2018/5/11
· ལུའོ་ཧུང་ལིན། 2018/5/11
· ལི་ཧྥུའུ་ཉེན། 2018/5/11
· 000 2019/11/28 14:58:49

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།