ལས་གཞིར་མཆན་འགོད།
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :-->མ་དངུལ་གཏོང་མཁན། > ལས་གཞིར་མཆན་འགོད།


ལས་གཞིར་མཆན་འགོད།

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།