དངུལ་གཏོང་འཁོར་ཡུག
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :-->མ་དངུལ་གཏོང་མཁན། > དངུལ་གཏོང་འཁོར་ཡུག


དངུལ་གཏོང་འཁོར་ཡུག

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།