ཕྱི་དངུལ་བཀོལ་སྤྱོད།
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :-->མ་དངུལ་གཏོང་མཁན། > ཕྱི་དངུལ་བཀོལ་སྤྱོད།


ཕྱི་དངུལ་བཀོལ་སྤྱོད།

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།